Regulamin Szkółki Jeździeckiej
w Stajni ROBIR Chwalęcice

3 08.2017
napisał Administrator
zaktualizowano 03.08.2017

 1. 1.
  Warunkiem przyjęcia do Szkółki Jeździeckiej ROBIR Chwalęcice, dalej zwanej Szkółką, jest dostarczenie: (a) pisemnej zgody rodziców, (b) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa (zaświadczenie należy dostarczać regularnie co 6 miesięcy) i (c) dowodu zawarcia ubezpieczenia NNW na czas zajęć i wyjazdów na zawody.
 2. 2.
  W zajęciach Szkółki należy uczestniczyć systematycznie.
 3. 3.
  Zajęcia Szkółki obejmują: (a) lekcje praktyczne (jazda konna, praca z koniem z ziemi), (b) zajęcia teoretyczne (podstawowe wiadomości o koniu, o konkurencjach jeździeckich, bezpieczeństwie, o pielęgnacji koni itp.).
 4. 4.
  Uczestnik Szkółki zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w stajni oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom swojego opiekuna.
 5. 5.
  Nieobecność na planowanych zajęciach Szkółki nie zwalnia z odpłatności.
 6. 6.
  Termin płatności za zajęcia w Szkółce upływa 10-go dnia każdego miesiąca.
 7. 7.
  Uczeń Szkółki powinien posiadać minimalne umiejętności jeździeckie.
 8. 8.
  O zakwalifikowaniu do Szkółki decyduje instruktor.
 9. 9.
  Zajęcia w Szkółce odbywać się będą 2 razy w tygodniu po ustaleniu terminów i podziale na grupy.
 10. 10.
  Miesięczna opłata za zajęcia w Szkółce wynosi 300,00;- zł (słownie: trzysta złotych 00/100 PLN) płatne z góry.

Zobacz także

Do pobrania